Press
Back

PRODUKTION203: Stämmokommuniké

På PRODUKTION203 Media AB:s extra stämma onsdagen den 16:e mars beslutades följande:

Bolagsstämman how it works advance beslutade i enlighet med styrelsen förslag att bolagsstämman beslutar om kvittningsemission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Genom kvittningsemissionen nyemitteras 349 091 payday loans las vegas aktier till en teckningskurs om 3,50 payday loans kronor per aktie. Kvittningsemissionen, motsvarande 1 221 818 kronor, avser tillsammans med tidigare genomförd apportemission om 3 360 castle payday 000 kronor (tillsammans 4 581 818 kronor) förvärvet av 63 650 aktier i AllaAnnonser Sverige AB. Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är online payday loans att Andreas Nissens köpeskillingsfordringar på PRODUKTION203 Media AB (publ.) skall kvittas i enlighet med avtal mellan parterna. Rätt att teckna nya aktier skall apply now endast tillkomma http://paydayloansonlinecaus.com/ Andreas Nissen. De nya aktierna skall berättiga till paydayloansonlinecaus.com utdelning från och med den avstämningsdag som närmast infaller efter att de nya aktierna registrerats av Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. Teckning av aktierna skall ske på teckningslista den 16 mars 2011.

Stämman beslutade att till styrelseledamöter utse Andreas Nissen (nyval), Jonas Söderqvist (omval), Andereas Friis (omval), Christian Jansson (omval), och Darius Stenberg (omval).

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsen payday loan förslag att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier mot paydayloansnearmeus.com kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som skall kunna payday loans online direct lender ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 4 000 000, varav högst 1 000 000 aktier får avse nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Bolagstämman beslutade att anta en ny bolagsordning enligt bilaga 1.