Press
Back

PRODUKTION203: Kallelse till extra stämma i PRODUKTION203 Media AB (publ)

Aktieägarna i PRODUKTION203 Media AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 12 oktober 2011, klockan: 11.00 i Bolagets lokaler på Wallingatan 37 i Stockholm.

Anmälan
Aktieägare skall för att få delta i bolagsstämman: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken den 6 oktober 2011, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 6 oktober 2011 kl. 16.00 per post på adress PRODUKTION203 Media AB, Wallingatan 37, 111 24 Stockholm, per telefax 08-519 025 42 per e-post: dieter.kalisch@produktion203.se eller per telefon: 073-666 19 00. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/ organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltare registrera sina aktier måste i god tid före den 6 oktober 2011 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i bolagsstämman.

För ytterligare information kontakta: Dieter Kalisch, Tel 073-666 19 00, dieter.kalisch@produktion203.se.

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per avstämningsdagen till 11 051 949.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om nytt bolagsnamn
8. Val av styrelse
9. Beslut om ändring av bolagsordningen
10. Övriga frågor
11. Stämmans avslutande

P.7: Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om namnändring till 203 Web Group AB (publ).

P.8: Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att välja Allan Voreck till ordinarie styrelseledamot.

P.9: Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring i bolagsordningens §1 enligt följande: ” Bolagets firma är 203 Web Group AB (publ).”

För giltigt beslut enligt punkt 9 ovan fordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.