Press
Back

PRODUKTION203: Kallelse till extra stämma i PRODUKTION203 Media AB (publ)

Aktieägarna i PRODUKTION203 Media AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 16 mars 2011, klockan: 11:00 i Bolagets lokaler på
Wallingatan 37 i Stockholm.

Anmälan
Aktieägare skall för att få delta i bolagsstämman: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken den 10 mars 2011, dels
anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 10 mars 2011 kl. 16.00 per post på adress PRODUKTION203 Media AB, Wallingatan 37, 111 24 Stockholm, per telefax 08-519 025 42 per e-post: dieter.kalisch@produktion203.se eller per telefon: 073-666 19 00. Vid anmälan bör uppges namn, personnr/organisationsnr samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltar registrera sina aktier måste i god tid före den 10 mars 2011 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i bolagsstämman.

För ytterligare information kontakta: Dieter Kalisch, Tel 073-666 19 00,
dieter.kalisch@produktion203.se.

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per avstämningsdagen till 10 560 000.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om nyemission av aktier genom kvittningsemission
8. Val av styrelse
9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
10. Beslut om ändring av bolagsordningen
11. Övriga frågor
12. Stämmans avslutande

P.7: Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om kvittningsemission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Genom kvittningsemissionen nyemitteras 349 091 aktier till en teckningskurs om 3,50 kronor per aktie. Kvittningsemissionen, motsvarande 1 221 818 kronor, avser tillsammans med tidigare egenomförd apportemission om 3 360 000 kronor (tillsammans 4 581 818 kronor) förvärvet av 63 650 aktier i AllaAnnonser Sverige AB. Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Andreas Nissens köpeskillingsfordringar på PRODUKTION203 Media AB (publ) skall kvittas i enlighet med avtal mellan parterna. Rätt att teckna nya aktier skall endast tillkomma Andreas Nissen. De nya aktierna skall berättiga till utdelning från och med den avstämningsdag som närmast infaller efter att de nya aktierna registrerats av Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. Teckning av aktierna skall ske på teckningslista senast den [1 mars] 2011.

P.8: Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att välja Andreas Nissen till ordinarie styrelseledamot.

P.9: Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 4 000 000, varav högst 1 000 000 aktier får avse nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

P.10: Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring i bolagsordningens § 9 enligt följande: “Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter eller Dagens Industri. Andra meddelanden till aktieägarna skall antingen kungöras på sätt som anges i föregående stycke eller tillställas aktieäg arna genom brev under deras i aktieboken antecknade adress. För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avs ende förhållanden 5 vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast klockan 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.”

För giltigt beslut enligt punkterna 7, 9 och 10 ovan fordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.