Press
Back

PRODUKTION203: Kallelse till årsstämma i PRODUKTION203 Media AB (publ)

Aktieägarna i PRODUKTION203 Media AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 30 maj 2011, klockan: 11:00 i Bolagets lokaler på Wallingatan 37 i Stockholm.

Aktieägare skall för att få delta i bolagsstämman: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken den 24 maj 2011, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 24 maj 2011 kl. 16.00 per post på adress PRODUKTION203 Media AB, Wallingatan 37, 111 24 Stockholm, per telefax 08-519 025 42 per e-post: dieter.kalisch@produktion203.se eller per telefon: 073-666 19 00. Vid anmälan bör uppges namn, personnr/organisationsnr samt registrerat aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltar registrera sina aktier måste i god tid före den 24 maj 2011 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i bolagsstämman. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska registreringsbevis eller

doxycycline hyclate 100mg furosemide 20 mg levitra online gabapentin generic tadalafil cialis dosage http://lisinopril-hctz-dosage.com/ http://sildenafilgeneric-citrate.com/ levitra dosage what is gabapentin 300 mg used for viagra online viagra side effects augmentin http://doxycyclinehyclate-dosage.com/

motsvarande som utvisar behörig firmatecknare bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande bör i god tid före stämman insändas till bolaget på adress enligt ovan. För ytterligare information kontakta: Dieter Kalisch, Tel 073-666 19 00, dieter.kalisch@produktion203.se

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per avstämningsdagen till 11 051 949 st.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Beslut om godkännande av förslag till dagordning

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. Beslut angående:
a) Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer som skall väljas på stämman.

10. Faställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

11. Val av styrelse, styrelsesuppleanter och revisor.

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

13. Annat ärende enligt ABL (2008:551) eller bolagsordningen.

14. Stämmans avslutande

P.8b: Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas och att årets resultat balanseras och överförs i ny räkning.

P.9: Antalet styrelseledamöter föreslås uppgå till fem ordinarie ledamöter utan suppleanter samt antal revisorer uppgå till två.

P.11: Förslag att årsstämman beslutar att till ordinarie styrelseledamöter välja: Jonas Söderqvist (omval), Andereas Friis (omval), Darius Stenberg (omval), Christian Öhlin Jansson (omval) samt Andreas Nissen (omval) samt till revisorer välja Niklas Johansson (omval), och Anders Lindby (omval).

P.12: Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 4 000 000, varav högst 1 000 000 aktier får avse nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar som kan föranledas av registrering av bemyndigandet hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut enligt punkt 9 fordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslutsunderlag, inklusive handlingar enligt aktiebolagslagen, hålls tillgängligt hos bolaget och på dess webbsida senast två veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior kommer även att delas ut vid stämman.