Press
Back

PRODUKTION203: Delårsrapport januari – juni 2011

Styrelsen och verkställande direktören för PRODUKTION 203 Media AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden: 2011-01-01 – 2011-06-30

Nyckeltal:

Koncernen januari – juni 2011

Nettoomsättning: 8 380 330 SEK
Rörelseresultat före avskrivningar: 471 738 SEK
Resultat efter finansiella poster: – 1 021 926 SEK
Soliditet: 77,4 %
Substansvärde per aktie: 1,87 SEK
Resultat per aktie efter skatt: -0,068 kr

Antalet utestående aktier per den 30 juni 2011 uppgick till 11 051 949 st.

Inga jämförelsetal finns då det inte förelåg något koncernförhållande motsvarande period 2010.

VD kommenterar

Den senaste tiden har präglats av handlingskraft. Vi har lyckats vända något som vid första anblicken såg negativt ut – till något som visat sig vara ett positivt steg i företagets fortsatta utveckling. Resultatet för det andra kvartalet 2011 har påverkats till stor del av händelser efter periodens slut. I mina kommentarer kommer jag därför även att ta upp sådant som hänt hittills under andra halvan av 2011.

Perioden fortskred precis som vi förväntat oss. Omsättningen har ökat, helt enligt planerna, jämte första kvartalet. Budgeten har uppfyllts med god marginal. Men så i juli inträffade det som påverkat resultatet till ett sämre utfall än beräknat:

Säljbolaget vi tidigare använt oss av för att sälja annonsering på våra egna sajter, Mediacta AB, lämnade in en begäran om rekonstruktion till Stockholms Tingsrätt. Koncernen har en utestående förfallen fordran på Mediacta AB motsvarande 880 000 SEK. I dagsläget är det oklart hur mycket av det beloppet som kommer att återbetalas och därmed har koncernen reserverat en kundförlust på 577 000 SEK under det andra kvartalet.

Tidigare har jag nämnt en förväntad vinst, innan avskrivningar och skatter, det här året på 3 MSEK. Efter Mediacta ABs begäran om rekonstruktion kan den prognosen eventuellt behöva skrivas ned. Jag och de övriga i styrelsen har valt att invänta kompletterande information om ärendet från Tingsrätten innan vi uttalar oss vidare om ytterligare påverkan på koncernens resultat.

Vår satsning under första kvartalet på att förvärva webbplatsen Hittarecept.se har fortsatt visat sig vara ett lyckat drag. Tillsammans med vår andra matsajt, Matklubben.se, utgör de båda webbplatserna annonsnätverket Matklubben Premium. Enligt branschorganisationen KIA-index når en annonsör i vårt nätverk störst andel matintresserade människor i hela landet. Sedan i maj är vi större än våra främsta konkurrenter, Tasteline.com och Recept.nu (Källa: KIA-index v. 21-34).

Under våren lanserades den nya plattformen för Gadyet i Danmark, Norge, Ryssland och Spanien. Denna lansering, i kombination med att det har lagts ned stora resurser på att ytterligare förbättra AllaAnnonser.se, har starkt bidragit till att trafiken och intäkterna har ökat under andra kvartalet.

Våren och sommaren präglades annars mycket av förberedelser inför hösten. En höst som bjuder på många spännande satsningar.

Styrelsen fick agera snabbt när nyheten nådde oss om Mediactas begäran om rekonstruktion. Våra tidigare planer på ett eget säljbolag konkretiserades redan under augusti månad i form av det nya bolaget 203 Media AB. Detta innebär att all annonsförsäljning på våra egna sajter numera sker in house. Därmed ökar den interna kontrollen och risken för framtida kundförluster minimeras. Dessutom kommer det medföra att 100 % av annonsintäkterna stannar kvar inom koncernen. Genom styrelsens uppvisande av handlingskraft har annonsförsäljningen kunnat fortlöpa obehindrat. Första månaden i drift har vi redan tagit in påskrivna orders till ett värde av drygt 900 000 SEK.

Det har anställts nya personer inför hösten som kommer bidra med ytterligare spetskompetens. Förutom en försäljningschef och en juniorsäljare till nyss nämnda säljbolag har vi förstärkt vår SEO-avdelning med en ny Senior sökmotoroptimerare, samt anställt en ekonomichef för att stärka upp den interna kontrollen av bolagets ekonomi och styrning.

Vårt långsiktiga mål att bli marknadsledande mediekoncern – i vilken en mix av lönsamma egna projekt och landets främsta webbyrå ska ingå – kvarstår oförhindrat. Jag ser med stor tillförsikt fram emot en händelserik höst.

/ Andereas Friis, VD PRODUKTION203 Media AB.

Väsentliga händelser under Q2
* PRODUKTION203 Media AB har enligt avtal från 2010, som avser förvärv av aktier i AllaAnnonser Sverige AB, genomfört en apportemission på 349 091 st aktier.
* PRODUKTION203 Media AB har genomfört en apportemission på 142 858 st aktier avseende förvärvet av Receptindex i Sverige AB, vilket gör att det totala antalet aktier i bolaget per den 30 juni 2011 uppgick till 11 051 949 st aktier
* Annonspaketet Matklubben Premium, bestående av Matklubben.se och Hittarecept.se, blev störst i Sverige inom matsegmentet. Mätningarna utfördes av branschorganisationen KIA-index, Sveriges officiella samlingsplats för webbtrafik.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
* Reviderad prognos p.g.a. gäldenärs begäran om rekonstruktion. PRODUKTION203 Media AB har en utestående förfallen fordran till annonsförsäljningsbolaget Mediacta AB på 880 000 SEK. Styrelsen har i dagsläget ingen vetskap om hur mycket av beloppet som kommer att återbetalas. Den dagliga driften kommer ej att påverkas.
* PRODUKTION203 Media AB har startat ett eget säljbolag, 203 Media AB, med uppgift att sköta all försäljning på koncernens egna sajter. Vilket i sin tur kan komma att balansera upp det intäktsbortfall som eventuellt orsakas av Mediacta AB:s rekonstruktion.
* Försäljningschef Jan Sturzenbecker, samt en juniorsäljare, har anställts för att sköta försäljningen i det nya bolaget 203 Media AB. Christoffer Johansson plockas från koncernen och tillsätts som VD.
* Webbyråverksamheten har stärkts upp med ytterligare kompetens i form av en Senior SEO Advisor, Ivan Strömberg, med mycket goda meriter som sökmotoroptimerare inom den hårt konkurrensutsatta online poker- och kasinobranschen. Ivan tillträder den 1 september.
* Koncernen har även anställt en ekonomichef som tillträder den 1 september.
* Hittarecept.se har lanserats i Norge under namnet Alleoppskrifter.no.

Informationstillfällen:
Kvartalsredogörelse tredje kvartalet 2011: 30 november 2011
Bokslutskommuniké 2011: 29 februari 2012