Press
Back

PRODUKTION203: Årsstämmokommuniké

På PRODUKTION203 Media AB:s årsstämma den 30 maj 2011 fattades följande beslut:
* Resultat- och balansräkningen, samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen fastställdes i enlighet med årsredovisningen.

Aktiespararna framförde önskemål om proforma gällande förvärvet av AllaAnnonser Sverige AB i Årsredovisningen vilket noteras i stämmoprotokollet.

* Dispositioner beträffande bolagets resultat fastställdes i enlighet med styrelsens förslag, där ingen utdelning lämnas och att årets resultat balanseras och överförs i ny räkning.

* Ansvarsfrihet beviljades åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
* Styrelsen beslutade att styrelsen skall bestå av 4 styrelseledamöter, 0 suppleanter samt 2 revisorer.

* Till styrelseordförande omvaldes Jonas Söderqvist. Till övriga styrelseledamöter omvaldes Andereas Friis, Darius Stenberg, Andreas Nissen. Christian Öhlin Jansson valde att avgå som ledamot. Inget arvode ska utgå till styrelsen.
Till revisorer omvaldes Niklas Johansson och Anders Lindby. Arvode till revisorerna ska utgå enligt löpande godkänd räkning.
* Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 4 000 000, varav högst 1 000 000 aktier får avse nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar som kan föranledas av registrering av bemyndigandet hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Aktiespararna framförde invändningar och ansåg att emission utan företräde ej ska kunna rabatteras till under marknadsvärdet, vilket noteras i stämmoprotokollet enligt önskemål.