Press
Back

Nyemission för ägarspridning i 203 Web Group

I syfte att öka antalet aktieägare i bolaget, skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i aktien samt att ytterligare stärka den finansiella ställningen, kommer 203 Web Group att, i samarbete med Avanza Bank, genomföra ett erbjudande riktat till allmänheten i Sverige att teckna sammanlagt högst 1 000 000 nya aktier i 203 Web Group. Anmälningsperioden löper 1-13 oktober 2013.

Priset i erbjudandet kommer att fastställas till ett belopp motsvarande 92 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för 203 Web Group-aktien under perioden 1-11 oktober 2013, dock lägst 14,00 kronor per aktie och högst 18,00 kronor per aktie. Om erbjudandet fulltecknas kommer 203 Web Group att tillföras högst 18 miljoner kronor, före emissionskostnader.

Styrelsen avser att besluta att ge ut de nya aktierna med stöd av bemyndigande från årsstämman 2013. Styrelsen bedömer att priset i erbjudandet är marknadsmässigt och anser sammantaget att erbjudandet, som för att kunna tillgodose de ovan angivna syftena, sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kommer att bidra till att skapa värde för bolagets samtliga aktieägare. Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter inträffar som enligt styrelsens bedömning innebär att det inte ligger i bolagets och aktieägarnas intresse att fullfölja erbjudandet. Det totala erbjudandet kommer, som framgår ovan, inte att överstiga 2,5 miljoner euro och kommer därför inte att föranleda upprättande av prospekt.

 

 

 

Anmälningssedel + IM finns bifogade som PDF till vänster.