Press
Back

Kund kallar till ackordsförhandling, erbjuder positiv lösning för 203 Web Group

Styrelsen för 203 Web Group har tidigare informerat att koncernens tidigare säljbolag, Mediacta AB, ansökt om företagsrekonstruktion vid Stockholms Tingsrätt den 12 juli 2011, vilket beviljades hos tingsrätten genom beslut den 13 juli 2011.

Stockholms Tingsrätt har sammankallat till ett borgenärssammanträde den 16 februari, då borgenärerna ska rösta om ackordsförslaget. Mediacta AB erbjuder ett ackord om 25 procent av fordringsbeloppet. Koncernens utestående fordran är totalt KSEK 880 exklusive moms. De bolag inom koncernen som berörs av ackordet är Matklubben i Sverige AB, AllaAnnonser Sverige AB samt Receptindex i Sverige AB.

Styrelsen beslutade igår att rösta för ackordets antagande vid förestående borgenärssammanträde, via fullmakt till Hans Ödén på Ackordscentralen Stockholm AB.

För att ackordet ska kunna fastställas krävs att minst 75 procent av de röstande godtagit förslaget och att deras fordringar uppgår till minst 75 procent av de röstberättigade fordringarnas sammanlagda belopp.

Om ackordet fastställs kommer detta inte att medföra någon resultatpåverkan för koncernen eftersom styrelsen, vilket redan tidigare meddelats, fattat beslut om att skriva ned denna fordran med 75 procent. Det kommer emellertid medföra en positiv effekt på koncernens likviditet.