Press
Back

Kallelse till extra stämma i 203 Web Group AB (publ)

Aktieägarna i 203 Web Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 24 oktober 2013, klockan: 11:00 i Bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 6 i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare skall för att få delta i bolagsstämman: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) föra aktieboken den 17 oktober 2013, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 21 oktober 2013 kl. 12.00 per post på adress 203 Web Group AB, Birger Jarlsgatan 6, 114 24 Stockholm, per e-post: bolagsstamma@203webgroup.se eller per telefon: 08-400 263 40. Vid anmälan bör uppges namn, personnr/organisationsnr samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltare registrera sina aktier måste i god tid före den 17 oktober 2013 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i bolagsstämman.

För ytterligare information kontakta:
Marie Nilsson, Tel 073-533 23 79, marie.nilsson@203webgroup.se

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår till 15 351 949.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordningen
  5. Val av en eller två justeringsmän
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Beslut om överlåtelse av verksamheten kontosmart.se
  8. Val av styrelse
  9. Övriga frågor
  10. Stämmans avslutande

 

P.7:   Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att godkänna avyttringen av verksamheten kontosmart.se till styrelsemedlemmar (Per Lindberg, Håkan Svanberg, Travis Bouck) i Kontosmart AB för 530 000 kr. Avyttringen har skett via en inkråmsöverlåtelse.

Styrelsen i 203 Web Group har beslutat att renodla sin verksamhet och lägga all fokus på kärnverksamheten inom matsegmentet. Styrelsen bedömer att 203 Web Groups kapital och resurser kommer att ge ett högre aktieägarvärde med fullt fokus på kärnverksamheten, och att detta beslut är ytterligare ett  steg mot renodling av verksamheten.

Huvudägarna Jonas Söderqvist och Andereas Friis har förbundit sig att rösta för förslaget. Beslutet tas med enkel majoritet. Köparna och dess närstående har inte rätt att rösta på stämman gällande denna punkt.

I enlighet med Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:05 utgör Överlåtelsen en närståendetransaktion, som förutsätter 203 Web Groups bolagsstämmas godkännande. Styrelsen för 203 Web Group har i enlighet med Aktiemarknadsnämndens uttalande inhämtat ett oberoende värderingsutlåtande avseende skäligheten av Överlåtelsen.

Styrelsens redogörelse och ett oberoende värderingsutlåtande finns tillgängligt på bolagets hemsida: www.203webgroup.se

P.8: Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att välja in Aage Reerslev till ordinarie styrelseledamot fram till nästa ordinarie bolagstämma.

 

Stockholm i september 2013
203 Web Group AB (publ)
Styrelsen