Press
Back

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i 203 Web Group AB (publ), 556710-8757, kallas härmed till årsstämma den 27 maj 2014, klockan 14:00 i Bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 6B i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare skall för att få delta i bolagsstämman: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktiebok onsdagen den 20 maj 2014, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 22 maj 2014 per post på adress 203 Web Group AB, Birger Jarlsgatan 6B, 114 34 Stockholm, per e-post: bolagsstamma@203webgroup.se eller per telefon: 08-400 263 40. Vid anmälan bör uppges namn, personnr/ organisationsnr samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltare registrera sina aktier måste i god tid före den 20 maj 2014 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i bolagsstämman.

För ytterligare information kontakta:
Marie Nilsson, Tel 073-533 23 79, marie.nilsson@203webgroup.se

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Beslut om godkännande av förslag till dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut angående:
  a)          Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  b)           Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c)           Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer som skall väljas på stämman
 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
 11. Val av styrelse, styrelsesuppleanter, revisor och revisorsuppleant
 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
 13. Beslut om apportemission
 14. Beslut om teckningsoptioner
 15. Annat ärende enligt ABL (2005:551) eller bolagsordningen
 16. Stämmans avslutande

P.8b: Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas och att årets resultat balanseras och överförs i ny räkning.

P.9: Antalet styrelseledamöter föreslås uppgå till fem ordinarie ledamöter utan suppleanter samt antal revisorer uppgå till en.

p.10: Styrelsen föreslår att styrelsearvode till ordförande skall utgå med 100 000 kr och till övriga ej anställda  styrelseledamöter ska det utgå med 50 000 kr samt att arvode till revisor ska utgå enligt räkning.

P.11: Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att till ordinarie styrelseledamöter välja: Jonas Söderqvist (omval), Andereas Friis (omval), Allan Voreck (omval), Henrik Kvick (omval) samt Aage Reerslev (omval) till revisionsbolag välja Ernst & Young AB med Andreas Nyberg (omval) som huvudansvarig revisor samt Carlos Esterling (omval) som revisorsuppleant.

P.12: Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 4 000 000, varav högst 1 000 000 aktier får avse nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar som kan föranledas av registrering av bemyndigandet hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

P.13: Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om apportemission av 93 808 aktier med betalning genom erläggande av 226 aktier i Shopello International AB, vilket motsvarar en teckningskurs om 21,32 kronor per aktie. Rätt att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Oskar Elvhage, Simon Sjöberg och Mahir Misto. Nyemissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökar med 46 904  kronor. De nya aktierna skall berättiga till utdelning från och med den avstämningsdag som närmast infaller efter att de nya aktierna registrerats av Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. Teckning av aktierna skall ske på teckningslista senast den 28 maj 2014.

Transaktionen omfattas 16 kap aktiebolagslagen. På grund därav måste stämmobeslutet biträdas av minst nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna för att vara giltigt.

Huvudägarna Jonas Söderqvist och Andereas Friis har förbundit sig att rösta för förslaget.

I enlighet med Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:05 utgör Överlåtelsen en närståendetransaktion, som förutsätter 203 Web Groups bolagsstämmas godkännande. Styrelsen för 203 Web Group har i enlighet med Aktiemarknadsnämndens uttalande inhämtat ett oberoende värderingsutlåtande avseende skäligheten av Överlåtelsen.

Styrelsens redogörelse och ett oberoende värderingsutlåtande samt revisorintyg finns tillgängligt på bolagets hemsida 2 veckor innan bolagsstämman: www.203webgroup.se

Styrelsen ska ha rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan komma att krävas för registrering hos Bolagsverket.

P.14:  Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emission av högst 100 000 teckningsoptioner 2014/2017:1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma 203 Web Group AB:s (publ) verkställande direktör Christoffer Johansson. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädes­rätt är att främja bolagets och dess aktieägares långsiktiga intressen genom att erbjuda verkställande direktören ett väl övervägt långsiktigt incitamentsprogram som ger honom möjlighet att ta del i en positiv värdeutveck­ling i bolaget. Teckningsoptionerna ska ges ut mot betalning om 0,50 kronor per teckningsoption. Grunden för teckningskursen har varit teckningsoptionens marknadsvärde enligt en extern värdering. Teckning och betalning av teckningsoptionerna ska ske inom en månad från stämman.

Envar teckningsoption ska berättiga till teckning av en aktie till en teckningskurs om 300 procent av den för aktien i Bolaget på Aktietorget noterade betalkursen den 26 maj 2014, dock lägst 60 kronor per aktie. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske från och med den 28 maj 2014 till och med den 27 maj 2017.

Vid full teckning av samtliga teckningsoptioner samt fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan bolagets aktiekapital komma att öka med högst 50 000 kronor, genom utgivande av högst 100 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,50 kronor, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,61 procent av aktiekapitalet.

Emissionen av teckningsoptioner innebär inte några kostnader för Bolaget utöver för eget arbete och externa rådgivare i samband med genomförandet.

Styrelsen ska ha rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan komma att krävas för registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut av stämman erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslutsunderlag, inklusive handlingar enligt aktiebolagslagen, hålls tillgängligt hos bolaget och på dess webbsida senast två veckor före stämman. Redovisningshandlingar och revisionsberättelse hålls tillgängligt hos bolaget och på dess webbsida senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior kommer även att delas ut vid stämman.

Stockholm april 2014
203 Web Group AB (publ)
Styrelsen