Press
Back

Kallelse till årsstämma i 203 Web Group AB (publ)

Aktieägarna i 203 Web Group AB (publ), 556710-8757, kallas härmed till årsstämma den 1 juni 2012, klockan 14:00 i Bolagets lokaler på Wallingatan 37 i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare skall för att få delta i bolagsstämman: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktiebok fredagen den 25 maj 2012, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 28 maj 2012 kl. 12.00 per post på adress 203 Web Group AB, Wallingatan 37, 111 24 Stockholm, per e-post:marie.nilsson@203webgroup.se eller per telefon: 073-533 23 79. Vid anmälan bör uppges namn, personnr/ organisationsnr samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltare registrera sina aktier måste i god tid före den 25 maj 2012 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i bolagsstämman.

För ytterligare information kontakta:

Marie Nilsson, Tel 073-533 23 79, marie.nilsson@203webgroup.se

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Beslut om godkännande av förslag till dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Beslut angående:
  1. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  2. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer som skall väljas på stämman.
 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 11. Val av styrelse, styrelsesuppleanter och revisor.
 12. Beslut om riktad emission av aktier.
 13. Beslut om apportemission.
 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
 15. Beslut om avytting av aktier i dotterbolag
 16. Annat ärende enligt ABL (2005:551) eller bolagsordningen.
 17. Stämmans avslutande.

P.8.1: Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas och att årets resultat balanseras och överförs i ny räkning.

P.9: Antalet styrelseledamöter föreslås uppgå till fem ordinarie ledamöter utan suppleanter samt antal revisorer uppgå till två.

P.11: Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att till ordinarie styrelseledamöter välja: Jonas Söderqvist (omval), Andereas Friis (omval), Darius Stenberg (omval), Allan Voreck (omval) Henrik Kvick (nyval) samt till revisorer välja Niklas Johansson (omval), och Anders Lindby (omval).

P.12: Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut den 29 mars 2012 om att genomföra en riktad nyemission om 4 000 000 aktier. Bifallande av beslutet innebär att Bolagets aktiekapital ökar med 2 000 000 kronor. Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer Henrik Kvick AB (556869-1231), till en teckningskurs om 3,20 kronor per aktie. De nya aktierna skall berättiga till utdelning från och med den avstämningsdag som närmast infaller efter att de nya aktierna registrerats av Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. Teckning av aktierna skall ske på tecknings-lista senast den 1 juni 2012.

Syftet med nyemissionen är att inbringa kapital för att finansiera Bolagets expansion. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen inte anser det troligt att en företrädesemission till befintliga aktieägare kan tillgodose Bolagets finansieringsbehov. Styrelsen anser även att det är gynnsamt för Bolagets framtida utveckling att Henrik Kvick engageras som delägare.

Beslut i enlighet med styrelsens förslag är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Huvudägarna Jonas Söderqvist och Andereas Friis har förbundit sig att rösta för att nyemissionen genomförs.

P.13: Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om apportemission av 150 000 aktier med betalning genom erläggande av aktier Matklubben i Sverige AB, vilket motsvarar en teckningskurs om 4,50 kronor per aktie. Teckningsberättigad är, enligt avtal daterat 2012-04-20 MarketMaker Norden AB (556622-2401). Nyemissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökar med 75 000 kronor. De nya aktierna skall berättiga till utdelning från och med den avstämningsdag som närmast infaller efter att de nya aktierna registrerats av Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. Teckning av aktierna skall ske på teckningslista senast den 1 juni 2012.

Aktierna utgör en dellikvid vid förvärv av resterande 44,96 % av aktierna i Matklubben i Sverige AB (556574-5402) som efter att affären är fullbordad blir ett helägt dotterbolag, vilket förväntas ske senast den 1 augusti 2012. Den totala köpeskillingen för aktierna uppgår till 4 750 000 kronor.

Göran Eklöf är styrelseordförande i Maklubben Sverige AB och närstående till MarketMaker Norden AB, vilket gör att transaktionen omfattas 16 kap aktiebolagslagen. På grund därav måste stämmobeslutet biträdas av minst nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna för att vara giltigt.

P.14: Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 4 000 000, varav högst 1 000 000 aktier får avse nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar som kan föranledas av registrering av bemyndigandet hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

P.15: Styrelsen förslår stämman att avyttra 30 aktier i dotterbolaget 203 Media AB, 556858-0970 till Jan Sturzenbecker, 720331-0110 som är anställd i bolaget för 3 000 kronor enligt överenskommelse vid bolagets bildande 2011-07-01. Aktierna utgör 6 % av det totala aktiekapitalet som uppgår till 50 000 kronor.

Jan Sturzenbecker är anställd i 203 Media AB vilket gör att transaktionen omfattas av 16 kap aktiebolagslagen. På grund därav måste stämmobeslutet biträdas av minst nio tiondelar av såväl de angivna som de vid stämman företrädda aktierna för att vara giltigt.

Beslutsunderlag, inklusive handlingar enligt aktiebolagslagen, hålls tillgängligt hos bolaget och på dess webbsida senast två veckor före stämman. Redovisningshandlingar och revisionsberättelse hålls tillgängligt hos bolaget och på dess webbsida senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior kommer även att delas ut vid stämman.

Bilagor till kallelsen

Stockholm i maj 2012
203 Web Group AB (publ)
Styrelsen