Press
Back

Kallelse till årsstämma i 203 Web Group AB (publ)

Aktieägarna i 203 Web Group AB (publ), 556710-8757, kallas härmed till årsstämma den 30 maj 2013, klockan 14:00 i Bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 6 i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare skall för att få delta i bolagsstämman: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktiebok fredagen den 24 maj 2013, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 27 maj 2013 kl. 12.00 per post på adress 203 Web Group AB, Birger Jarlsgatan 6, 114 34 Stockholm, per e-post: bolagsstamma@203webgroup.se eller per telefon: 08-400 263 40. Vid anmälan bör uppges namn, personnr/ organisationsnr samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltare registrera sina aktier måste i god tid före den 24 maj 2013 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i bolagsstämman.

För ytterligare information kontakta:

Marie Nilsson, Tel 073-533 23 79, marie.nilsson@203webgroup.se

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Beslut om godkännande av förslag till dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut angående:
a) Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer som skall väljas på stämman
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
11. Val av styrelse, styrelsesuppleanter, revisor och revisorsuppleant
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
13. Beslut om avyttning av dotterbolag
14. Annat ärende enligt ABL (2005:551) eller bolagsordningen
15. Stämmans avslutande

 

P.8b: Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas och att årets resultat balanseras och överförs i ny räkning.

P.9: Antalet styrelseledamöter föreslås uppgå till fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter samt antal revisorer uppgå till en.

p.10: Styrelsen föreslår att styrelsearvode till ordförande skall utgå med 100 000 kr och till övriga ej anställda  styrelseledamöter ska det utgå med 50 000 kr samt att arvode till revisor ska utgå enligt räkning.

P.11: Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att till ordinarie styrelseledamöter välja: Jonas Söderqvist (omval), Andereas Friis (omval), Allan Voreck (omval), Henrik Kvick (omval) samt till revisionsbolag välja Ernst & Young AB med Andreas Nyberg (nyval) som huvudansvarig revisor samt Carlos Esterling (nyval) som revisorsuppleant.

P.12: Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 4 000 000, varav högst 1 000 000 aktier får avse nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar som kan föranledas av registrering av bemyndigandet hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

P.13: Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att avyttra samtliga aktier i Kontosmart Aktiebolag för 100 000 kronor till Håkan Svanberg & Co Utveckling AB, 556724-0600.

Håkan Svanberg är ägare av aktier i Håkan Svanberg & Co Utveckling AB som äger aktier i  Kontosmart Aktiebolag. Håkan Svanberg sitter även i styrelsen i Kontosmart AB, vilket gör att transaktionen omfattas av 16 kap aktiebolagslagen. På grund därav måste stämmobeslutet biträdas av minst nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna för att vara giltigt.

Beslutsunderlag, inklusive handlingar enligt aktiebolagslagen, hålls tillgängligt hos bolaget och på dess webbsida senast två veckor före stämman. Redovisningshandlingar och revisionsberättelse hålls tillgängligt hos bolaget och på dess webbsida senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior kommer även att delas ut vid stämman.

Stockholm i maj 2013
203 Web Group AB (publ)
Styrelsen