Press
Back

Årsstämmokommuniké 2014

På stämman den 27 maj 2014 fattades bl.a. följande beslut:

-        Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen fastställdes i enlighet med årsredovisningen.

-        Dispositioner beträffande bolagets resultat fastställdes i enlighet med styrelsens förslag, där ingen utdelning lämnas och att årets resultat balanseras och överförs i ny räkning.

-        Ansvarsfrihet beviljades åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

-        Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av 4 styrelseledamöter, 0 suppleanter samt en revisor.

-        Till styrelseledamöter omvaldes Jonas Söderqvist, Andereas Friis, Allan Voreck samt Aage Reerslev. Stämman beslutades att styrelsearvode till ordförande skall utgå med 100 000 kr och till övriga ej anställda  styrelseledamöter ska det utgå med 50 000 kr. Arvode till revisor ska utgå enligt räkning. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Jonas Söderqvist till ny styrelseordförande.

-        Till revisionsbolag valdes Ernst & Young AB (omval) med Andreas Nyberg (omval) som huvudansvarig revisor samt Carlos Esterling (omval) som revisorsuppleant.

-        Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 4 000 000, varav högst 1 000 000 aktier får avse nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, ska ha rätt att vidta de smärre ändringar som kan föranledas av registrering av bemyndigandet hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

-        Stämman beslutade enhäligt, enligt styrelsens förslag, att genomföra en apportemission av 93 808 aktier med betalning genom erläggande av 226 aktier i Shopello International AB, vilket motsvarar en teckningskurs om 21,32 kronor per aktie. Rätt att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Oskar Elvhage, Simon Sjöberg och Mahir Misto. Nyemissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökar med 46 904 kronor. De nya aktierna skall berättiga till utdelning från och med den avstämningsdag som närmast infaller efter att de nya aktierna registrerats av Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. Teckning av aktierna skall ske på teckningslista senast den 28 maj 2014.

Styrelsen ska ha rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan komma att krävas för registrering hos Bolagsverket.

-        Beslutades enhäligt att genomföra en emission av högst 100 000 teckningsoptioner 2014/2017:1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma 203 Web Group AB:s (publ) verkställande direktör Christoffer Johansson. Teckningsoptionerna ska ges ut mot betalning om 0,50 kronor per teckningsoption. Teckning och betalning av teckningsoptionerna ska ske inom en månad från stämman.

Envar teckningsoption ska berättiga till teckning av en aktie till en teckningskurs om 300 procent av den för aktien i Bolaget på Aktietorget noterade betalkursen den 26 maj, dock lägst 60 kronor per aktie. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske från och med den 28 maj 2014 till och med den 27 maj 2017.

Vid full teckning av samtliga teckningsoptioner samt fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan bolagets aktiekapital komma att öka med högst 50 000 kronor, genom utgivande av högst 100 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,50 kronor, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,61 procent av aktiekapitalet.

Styrelsen ska ha rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan komma att krävas för registrering hos Bolagsverket.

-        Lars Bramelid kommenterade att bolaget inte skickat ut årsredovisningen samt övriga handlingar via post inför stämman enligt önskemål. Styrelsen för detta till protokollet och kommer se över sina rutiner.