Press
Back

Årsstämmokommuniké 2013

På stämman den 30 maj 2013 fattades bl.a. följande beslut:

  • Resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen fastställdes i enlighet med årsredovisningen.
  • Dispositioner beträffande bolagets resultat fastställdes i enlighet med styrelsens förslag, där ingen utdelning lämnas och att årets resultat balanseras och överförs i ny räkning.
  • Ansvarsfrihet beviljades åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
  • Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av 4 styrelseledamöter, 0 suppleanter samt en revisor.
  • Till styrelseordförande valdes Henrik Kvick (omval). Till övriga styrelseledamöter omvaldes Andereas Friis, Jonas Söderqvist samt Allan Voreck. Stämman beslutade att styrelsearvode till ordförande skall utgå med 100 000 kr och till övriga ej anställda styrelseledamöter ska det utgå med 50 000 kr. Arvode till revisor skall utgå enligt löpande godkänd räkning.
  • Till revisionsbolag valdes Ernst & Young AB (nyval) med Andreas Nyberg (nyval) som huvudansvarig revisor samt Carlos Esterling (nyval) som revisorsuppleant.
  • Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 4 000 000, varav högst 1 000 000 aktier får avse nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar som kan föranledas av registrering av bemyndigandet hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB. Aktiespararna reserverade sig mot stämmans beslut.
  • Punkt 13: Beslut om avyttring av dotterbolag ströks från dagordningen.