Press
Back

203 Web Group AB (publ): Årsstämmokommuniké

På stämman den 1 juni 2012 fattades bl.a. följande beslut:

 

· Resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen fastställdes i enlighet med årsredovisningen.

 

· Dispositioner beträffande bolagets resultat fastställdes i enlighet med styrelsens förslag, där ingen utdelning lämnas och att årets resultat balanseras och överförs i ny räkning.

 

· Ansvarsfrihet beviljades åt styrelseledamöter och verkställande direktör för det gånga verksamhetsåret.

 

· Styrelsen beslutade att styrelsen skall bestå av 5 styrelseledamöter, 0 suppleanter samt 2 revisorer.

 

· Till styrelseledamöter valdes Henrik Kvick (nyval), Jonas Söderqvist (omval), Andereas Friis (omval), Darius Stenberg (omval) och Allan Voreck (omval). Stämman beslutade att arvode om 100 tsek skulle utgå till styrelsens ordförande, ett beslut som inte fanns med i kallelsen, men som fattades av stämman. Inget arvode ska utgå till övriga i styrelsen. Till revisorer omvaldes Niklas Johansson och Anders Lindby. Arvode till revisorerna skall utgå enligt löpande godkänd räkning.

 

· Stämman beslutade att godkänna den föreslagna riktade emissionen till förmån för Henrik Kvick AB enligt tidigare förslag.

 

· Stämman beslutade i enligt med förslag att avyttra 30 aktier i dotterbolaget 203 Media AB till Jan Sturzenbecker.

 

· Stämman beslutade i enligt med förslag om apportemission av 150 000 aktier för förvärv av resterande aktier i Matklubben i Sverige AB.

 

· Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 4 000 000, varav högst 1 000 000 aktier får avse nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

 

· Stämman beslutade om att styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar äger rätt att vidta de smärre ändringar som kan föranledas av registrering av bemyndigandet hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

 

Det noterades särskilt att samtliga beslut på årsstämman var enhälliga.